Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Spilldesign

En spillde­signer job­ber innen­for spillindus­trien. En spillde­signer må ha ana­lytiske evner og kunne sette seg inn i hva markedet ønsker og hvilken mål­gruppe spillet skal rettes mot. En spillde­signer job­ber innen­for spillindus­trien. Et pro­fesjonelt spill er laget av et team bestående av spillde­signere, utviklere og pro­gram­merere. Spillde­signerens opp­gave er å ha ideer og formi­dle disse videre slik at de kan realis­eres. Faget spillde­sign lig­ger i grenseom­rådet mel­lom kunst og teknikk.

En spillde­signer må ha ana­lytiske evner og kunne sette seg inn i hva markedet ønsker og hvilken mål­gruppe spillet skal rettes mot. Godt spillde­sign er avgjørende for å lykkes i et konkur­ransepreget marked.

Spillindus­trien er i dag større enn fil­min­dus­trien målt i omset­ning. Selv om jobb­markedet for spillde­signere ikke er så stort i Norge, kan du med utdan­nelse som spillde­signer få jobb innen­for beslek­t­ede områder som mul­ti­me­di­ade­sign og interaksjonsdesign.

Spillde­sign er en liten indus­tri i Norge, men det er flere muligheter inter­nasjon­alt. Utdan­nin­gen som spillde­signer kan også kval­i­fis­ere til andre typer job­ber innen­for TV-​produksjon, mobil­te­knologi, web­de­sign og reklame. Det finnes få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i spillde­sign, i utlandet finner du noen skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i spillde­sign. Du kan også kom­binere med andre type mas­ter­grader f.eks mas­ter i animasjon.

Mange ani­matører job­ber også i spill­bran­sjen, så 3D design og 3D ani­masjon kan være veien å gå for å komme inn i bransjen.

En film om Seri­ous Games Insti­tute (SGI) ved Coven­try Uni­ver­sity og Coven­try Uni­ver­si­tys Sec­ond Life øy.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Tekstildesign, Webdesign