Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Produkt/Industridesign

Pro­dukt og industridesignere job­ber med å utforme pro­duk­ter og løs­ninger. Som industridesigner bør du ha inter­esse for for­m­givn­ing, kom­mu­nikasjon, ergonomi og trender.

Som industridesigner job­ber du med utform­ing av pro­duk­ter og løs­ninger, med hen­syn til form, estetikk og bruksvenn­lighet, for en kunde eller annen sluttbruker.

I en ver­den med hard konkur­ranse og mange pro­duk­ter er det vik­tig for industridesigneren å designe pro­duk­ter som kom­binerer appellerende design med funksjon­alitet, tryg­ghet i bruk og kvalitet.

Indus­trielle designere har:
* kunnskap om form og design
* nød­vendig opplæring i ingeniørfag, og anven­delsen av denne kunnskapen i industridesign
* kjennskap til kom­mu­nikasjon, tren­der og kul­turer for det markedet pro­duk­tene er tiltenkt

Det finnes en del høgskoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i pro­duk­t­de­sign eller Bach­e­lor i industridesign. Du kan kom­binere uten­landske bach­e­lor­grader med norske mas­ter­grader ved f.eks AHO. Enkelte skoler tilbyr kun 5-​årige mas­ter­grader i industridesign.

Eng­land er veldig kjent for pro­dukt og industridesign. Her vil du finne en rekke skoler og uni­ver­siteter som tilbyr Bach­e­lor in Prod­uct Design eller Bach­e­lor in Indus­trial Design. Noen er mer spe­sialis­ert innen for trans­port slik som Coven­try Uni­ver­sity. En av de mest anerk­jente sko­lene i Lon­don er Ravens­bourne, som har en en god del norske stu­den­ter på sin bach­e­lor­grad. Noen grader er også over­lap­pende med Inter­ac­tion Design.

2:15 min inspi­rasjon fra Coven­try Uni­ver­sity

Du bør ha inter­esse for for­m­givn­ing, kom­mu­nikasjon, ergonomi og tren­der. Grunn­leggende kjennskap og inter­esse for realfag som blant annet matem­atikk er en fordel. Evne til kreativ tenkn­ing og realis­er­ing av ideer er en forut­set­ning. Industridesigneren kan jobbe i en rekke ret­ninger innen industridesign.

Enkelte job­ber i bedrifter som har egne designere til pro­duk­tutvikling, andre job­ber opp­drags­basert i konsulentvirksomheter.

Se stu­den­tar­bei­der fra Ravens­bourne her

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

A profile of London Met student Mette Larson. Mette describes why she chose to study at London Met, her course in Jewellery and Silversmithing.

Mer om: London Metropolitan University

Play

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Mer om: Coventry University, Animasjon, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Motion Graphics

Play

Here are some highlights from this years Industrial Design degree show.

Mer om: Coventry University

Play

Here is a look around the Industrial Design Degree Show.

There were hundreds of people there from a number of industries and organisations to look at new concepts for cars, boats, products, toys, helicopters, health design and much more.

Mer om: Coventry University