Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Motion Graphics

Som mediedesigner (Mov­ing image /​Motion graph­ics) arbei­der du med design og pro­duk­sjon av tekst, bilde og lyd. Kreativitet og evne til strate­gisk tenkn­ing er viktig.

Mediedesignere job­ber med medier og kom­mu­nikasjon. Arbei­det innebærer job­bing med design og pro­duk­sjon av tekst, bilde og lyd. Mye av arbei­d­spros­essen han­dler om idéutvikling og kreativ tenkn­ing. Mediedesigneren kan også ta del i arbei­det med markedsstrate­gier og medieanalyser .

Det finnes veldig få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i mediedesign, mediedesign over­lap­per blandt annet bach­e­lor i grafisk design og bach­e­lor in motion graph­ics. Utlandet finner du en del skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i ani­masjon. Du kan også kom­binere med andre type mas­ter­grader avhengig av hva du ønsker å jobbe med. Se etter Bach­e­lor Motion Graph­ics /​Bach­e­lor Mov­ing Image.

Showreel — GRAD­U­ATE! from Alex Blome­ley on Vimeo.

Eksem­pel på hva stu­den­tene lager ved Ravens­bourne på BA Motion Graph­ics. Alex Blomeley.

Se flere eksem­pler fra stu­den­ter ved BA (Hons) Motion Graph­ics fra Ravens­bourne her

Mediedesigneren job­ber i mange til­feller tett med andre yrkesgrup­per, deri­blant mediegrafikere. Mediebran­sjen er i kon­stant endring, og det er vik­tig å holde seg opp­datert innen­for de nye arbei­dsme­to­dene og det nye arbeidsverktøyet.

Som mediedesigner har du kom­petanse innen infor­masjon­sar­beid, reklame– og marked­skom­munkasjon, kom­mu­nikasjon­sråd­givn­ing, medieråd­givn­ing, illus­trasjon, grafisk design, samt pro­duk­sjon for film, TV, lydme­dier, lys og net­tbaserte tjen­ester. Du har også kom­petanse på bruk av teknisk utstyr og programvare.

Kreativitet, evne til å løse prob­le­mer, gode kom­mu­nikasjon­segen­skaper og evne til å formi­dle bud­skap er vik­tig. Du må kunne arbeide både selvs­tendig og i team, og det er vik­tig at du kan arbeide struk­tur­ert. Bruk av IT-​verktøy er en vik­tig del av hverda­gen, og inter­esse og kunnskap om dette er der­for nødvendig.

Som mediedesigner kan du være ansatt i reklame-​, medie– eller design­byråer, for­lag, aviser, grafiske bedrifter, film– og TV-​bransjen. Mange mediedesignere er ansatt innen infor­masjon­sre­laterte virksomheter.

Her anbe­fales det å ta en ekstra titt på Ravens­bourne som reg­nes som den beste skolen for Mov­ing Image og Motion Graph­ics i Eng­land. De har vun­net Pro­max Awards for stu­den­ter de siste 5 årene. Pro­max reg­nes som bran­sjens “Oscar”.

Pro­gram­mer som brukes innen Mov­ing Image design /​Motion Graph­ics /​Mediedesign er bl.a.:
Adobe CS4 (Pho­to­shop, Illus­tra­tor, Inde­sign, Flash, Dramweaver, After Effects
Final Cut Pro
Motion
DVD Stu­dio Pro
Sound­Track Pro

Se også ani­masjon, grafisk deisgn, web­de­sign og inter­ak­sjons­de­sign.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

BMW Wristwatch Advert

Mer om: Ravensbourne

Play

Moving Image design Showreel by Steve Campbell

Mer om: Ravensbourne

Play

Chloe-Louise Showreel 2007

Mer om: Ravensbourne

Play

Entry for the D&AD student award 2008 competition for the Belu water brief. Please click on watch in high quality.

Mer om: Ravensbourne

Play

advert of pencil

Mer om: Ravensbourne

Play

SHOW REEL 2008 Caleb Lee

Mer om: Ravensbourne

Play

Showreel, Spring 2009. Joe Phillips

Mer om: Ravensbourne

Play

2008 moving image showreel. Christian Tailor

Mer om: Ravensbourne

Broad casting students

Broad casting students at Ravensbourne

Mer om: Ravensbourne

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

Motion Graphics by Nicholas Scott studying at London Metropolitan University

Mer om: London Metropolitan University

Play

Jörg Iversen, Bucks New University, Graphic Arts Y3 2009/10

Mer om: Bucks New University, Animasjon

Play

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Mer om: Coventry University, Animasjon, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Produkt/Industridesign

Play

Mer om: Idefagskolen

Play

Mer om: Idefagskolen

Play

Mer om: Idefagskolen