Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Lyddesign

Lydteknikere arbei­der med den tekniske delen av lyd­formidling. Lydteknikeren holder seg i bak­grun­nen, men er avgjørende for lyd­formidlin­gen og formin­gen av artistenes lyd­bilde. Den beste lydtekniker­ern er den som ikke blir lagt merke til, siden lyden oppleves naturlig til artis­tens uttrykk.

Van­lige arbei­d­sopp­gaver for lydteknikeren:

  • ta opp, avvikle og dis­tribuere lyd
  • ved­like­holde de dig­i­tale og analoge instrumentene
  • rigge
  • ha kon­troll på teknikk og utstyr under prøver og avvikling

Arbei­d­sti­dene vari­erer, og det er for­ven­tet at du må jobbe sene kvelder og net­ter. Lydteknikere er en etter­spurt yrkesgruppe, og i og med at teknikken blir mer avansert, så har bran­sjen bruk for spe­sialkom­petanse innen­for lydformidling.

I noen til­feller blir lydteknikere og musikkpro­dusen­ter sett på som det samme yrket. Dette er yrker med stor grad av likhet, men musikkpro­dusen­ten kon­sen­tr­erer seg om artis­tene og musikken, mens lydteknikeren job­ber i et bredere spek­ter av den tekniske lydformidlingen.

Lyd­de­sign (Ravens­bourne)
Her stud­erer du en rekke kom­bi­nasjoner av emner som dekker lyd gen­erasjon, inn­spilling, miks­ing, behan­dling og repro­duk­sjon for kreative næringer. Du vil lære å bruke dine kunnskaper på tvers felt så forskjel­lige som radio, TV og film­pro­duk­sjon, musikk inn­spilling, lyd for ani­masjon og dataspill, lydin­stal­lasjoner og teatralsk lyd. Disse fer­dighetene vil bli forster­ket av en forankring i media teori, lyd teori og teknologi.

Du vil lære i et simulert pro­fesjonelt miljø som vil gjen­speile din frem­tidige arbei­d­splass. Fasilitetene inklud­erer et omfat­tende utvalg av spe­sial­bygde lydopp­tak, pro­duk­sjon og post-​production facil­i­ties, audio arbei­dsstasjoner og data­mask­i­nen suiter med industri-​standard programpakker.

Du vil fokusere på samar­bei­d­spros­jek­ter og fin­pusser spe­si­fikke fer­digheter inklud­ert pitch­ing for arbeid, markeds­føring selv og utvikle pros­jek­t­planer fra et veldig tidlig stadium.

Lydteknikeren kan arbeide innen­for radio, tv, film, i kon­sert­lokaler, på teater og i stu­dioer. Mange lydteknikere starter eget fore­tak og job­ber frilans. Med eget firma ansettes du på bestill­ing fra ulike arrange­menter og bedrifter.

Se/​hør stu­den­tar­bei­der ved Sound Design ved Ravensbourne

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign