Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Kunst

Kunst kan defineres som et fan­tasi­fullt og nyskapende, estetisk kul­tu­rut­trykk for indre eller ytre opplevelser. Betyd­nin­gen av og hen­sik­ten med kunst har vari­ert gjen­nom tidene og defin­isjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert.

Kun­stut­trykket er alltid kul­turelt bestemt av sam­fun­net og samtida rundt ver­ket, kun­st­neren og mot­tak­eren, og av enkeltin­di­videts per­son­lighet og sanseop­plevelser. Enkelte mener at kunst ikke har verdi utover seg selv, andre mener utførelsen krever spe­siell kunnskap og ønske om å bruke denne og indi­vidu­elt tilpasse den til en situ­asjon og hensikt.

Vi har valgt å kalle denne ret­ningern for kunst, på engelsk tilbyr skoler og uni­ver­siteter det de kaller fine art, som omfat­ter blandt annet mal­ing, mosaikk, skulp­turer, keramikk, mod­el­ler­ing etc.

Andre kurs som fotografi, illus­trasjon og grafisk design kan også reg­nes som kunst. Mange skoler har en kun­st­ner­isk tilnærm­ing på fagene sine. Der­som du er i tvil om hva du ønsker kan du kon­takt oss for en indi­vidu­ell samtale.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

A tour of the fine art studios at Coventry School of Art and Design

Mer om: Coventry University