Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Interiørdesign/-Arkitektur

Hva er den mest effek­tive måten å utnytte plassen inne i en bygn­ing? Hva slags plan­løs­ning gir den beste mel­lom­men­neske­lige kom­mu­nikasjon? Hvor­dan kan et mel­lom­rom være estetisk tiltal­ende ennå hen­syn til miljøet? Dette er bare noen av spørsmå­lene besvares i innen inter­iørde­sign — din vei til en kar­riere innen interiørarkitektur.

Inter­iørarkitekt er en yrkesgruppe som utformer inter­iører, og ele­menter som inter­iøret består av, så som plan­løs­ninger med rombe­han­dlinger, fastin­nred­ning og møbler.

Inter­iørarkitek­ter designer innsi­den områder hvor vi bor, arbei­der eller leker. De utforsker utform­ing og inngrep i eksis­terende områder, etab­ler­ing av nybygde miljøer og design av virtuelle rom for rep­re­sen­tasjon og samhandling.

Som inter­iørarkitekt bør du bl.a. like å organ­is­ere, du bør ha blikk for detal­jer såvel som for hel­het og du bør være nøyak­tig. Du skal jobbe i nær kon­takt med kun­der, og bør der­for være lyt­tende og flink til å samarbeide.

Bach­e­lor Inte­rior design envi­ron­ment archi­tec­ture

Ani­masjon av inter­iør­pros­jekt på 2. året ved Ravensbourne

Inter­iørarkitek­ten arbei­der som oftest i små og mel­lom­store fir­maer, men også på større kon­torer. En inter­iørarkitekt kan også jobbe for seg selv i enkelt­manns­fore­tak, der de blir engas­jert for store og små oppdrag.

Det finnes flere utdan­ninger innen design, inter­iørde­sign og lig­nende som kan gi deg den nød­vendige kom­petansen innen­for inter­iørarkitek­tur. Det finnes noen skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i inter­iørde­sign, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i inter­iørde­sign (Bach­e­lor Inte­rior Design /​Bach­e­lor Inte­rior Archi­tec­ture /​Mas­ter Inte­rior Design). Ved noen skoler (Ravens­bourne) kan du fak­tisk bygge på til en mas­ter i arkitektur.

Pro­grammene kan variere litt fra sted til sted. Noen pro­gram­mer inklud­erer en del arkitek­tur og design av land­skap (BA (Hons) Inte­rior Design and Envi­ron­men­tal Architecture).

Se stu­den­tar­bei­der fra Ravens­bourne her

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Raveensbourne student IDEA

Norsk student ved BA (Hons) Interior Design Environment Architectures.

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures1

av Hege Vetaas ved Ravensbourne 2010

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures2

av Hege Vetaas Ravesbourne 2010

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Interior Design Environment Architectures3

av Hege Vetaas 2010

Mer om: Ravensbourne

Interior Design Environment Architectures

Mer om: Ravensbourne

Designstudier - Interiørdesign

Designstudier - IDEA student ved Ravensbourne

Mer om: Ravensbourne

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign