Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Interaksjonsdesign

Inter­ak­sjons­de­sign er en fag­disi­plin som har som opp­gave å definere atfer­den til pro­duk­ter og sys­te­mer som men­nesker kan samhan­dle med.

Inter­ak­sjons­de­sign forbindes ofte med utform­ing av grafiske grens­es­nitt for nettst­eder og app­likasjoner. I disse til­fel­lene er fag­disi­plinen relatert til viten­skapen menneske-​maskin-​interaksjon (MMI). Begrepet kan også brukes om design av løs­ninger uten et grafisk grens­es­nitt, for eksem­pel stemmestyrte tjenester.

Hen­sik­ten med fag­disi­plinen er å mulig­gjøre en god brukerop­plevelse. Kri­te­riene for hva som er god inter­ak­sjons­de­sign er en kilde til debatt. I Norge er de ofte sam­men­fal­l­ende med prin­sip­per for bruk­skvalitet som innebærer at løs­ninger skal tilpasses bruk­ernes forut­set­ninger og erfaringer og ikke motsatt.

Inter­ak­sjons­de­sign har stor betyd­ning for effek­tiviten og til­fred­sheten til bruk­erne av en løs­ning, og spiller en vik­tig rolle ved inn­førin­gen av nye teknolo­gier ved å kunne foren­kle innlæring av nye funksjoner.


Pro­dusert av Cit­o­me­dia. Les mer på www​.bedrift2null​.no

En utøver av fag­disi­plinen kalles en inter­ak­sjons­de­signer. Denne tit­te­len er foreløpig ikke beskyt­tet og kan anven­des fritt.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i inter­ak­sjons­de­sign, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i inter­ak­sjons­de­sign. Da denne utdan­nin­gen over­lap­per mange andre ret­ninger gir det deg et bredt spekter.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

AHO interaksjon design

På hjemmebane1

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design2

På hjemmebane2

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design3

Gjensidige prosjekt

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design4

Pulse

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design5

Quick Chick computer game

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design6

Kibano1

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AHO interaksjon design7

SiO

Mer om: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo