Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Fotografi

Fotografyr­ket tilbyr kreativ og selvs­tendig job­bing både med men­nesker, fysiske objek­ter, omgivelser og natur. Som fotograf job­ber du ofte med å se ver­den og per­soner på en ny og annerledes måte.

Som fotograf har du mange muligheter, men det vik­tig­ste og mest gjen­nomgående trekket ved fotografyr­ket kan kan­skje sies å være at du doku­menterer ver­den ved hjelp av kamera.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i Fotografi, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i fotografi. Du kan også spe­sialis­ere deg innen kom­mer­siell fotografi eller i en mer kun­st­ner­isk ret­ning. Du kan se etter føl­gende pro­gram kan være BA (hons) Pho­tog­ra­phy /​BA (hons) Com­mer­cial Pho­tog­ra­phy /​BA (hons) Dig­i­tal Pho­tog­ra­phy — eller selvføl­gelig Mas­tere innen samme kat­e­goriene. Du kan også finne spe­sialis­erte pro­gram innen f.eks Fash­ion Photography.

Fotografyr­ket tilbyr kreativ og selvs­tendig job­bing med:

  • men­nesker
  • fysiske objek­ter
  • omgivelser
  • natur

Som fotograf job­ber du ofte med å se ver­den og per­soner på en ny og annerledes måte, og du må ofte tenke utradis­jonelt for å pro­dusere bilder som fanger folks opp­merk­somhet. Mange fotografer som job­ber kom­mer­sielt tar bilder på vegne av kun­der. Du må kunne kom­mu­nis­ere med kun­den for å klare å frem­stille det visuelle uttrykket kun­den ønsker, enten kun­dene er pri­vat­per­soner, media, offentlige insti­tusjoner, eller bedrifter.

Rent prak­tisk kan fotografers arbei­d­sopp­gaver og metoder variere noe i forhold til hvilke opp­drag de har og hvilken kunde de job­ber for. For eksem­pel vil det være en annerledes arbei­d­spros­ess å fotografere et pri­vat brude­par enn å fotografere en stor reklamekam­panje for et kom­mer­sielt sel­skap. Mange fotografer vel­ger der­for å spe­sialis­ere seg innen­for ett felt, som for eksem­pel bryllupsbilder.

Fotografer må være kreative og skapende men­nesker — de må ha et ønske om å skape bilder som kan vises frem. For å bli fotograf må du også ha evnen til å jobbe selvs­tendig, og til å se men­nesker og objek­ter på en ny og fan­tasirik måte. I til­legg må du ha godt farge– og dyb­desyn. For å lykkes som fotograf må du også ha god forståelse for hvor­dan lys­set­tinger og beveg­elser fun­gerer. Du må også kunne benytte deg av forskjel­lig fotoutstyr.

Online kurs
Dig­i­tal pho­tog­ra­phy One on One
39 videoer hvor en del spørsmål besvares. Velg video etter emne.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Film og TV, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

AUCB foto1

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB foto2

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB foto3

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB foto4

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB foto5

Studentarbeider foto ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB Commercial foto

bilder fra Commercial Photography ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB Commercial foto2

bilder tatt ved Commercial Photography ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

ECA foto2

Studentarbeider foto ved ECA

Mer om:

ECA foto1

Studentarbeider foto ved ECA

Mer om:

Play

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Mer om: Coventry University, Animasjon, Film og TV, Grafisk design, Illustrasjon, Motion Graphics, Produkt/Industridesign

Idefagskolen foto1

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto2

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto3

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto4

Mer om: Idefagskolen

Idefagskolen foto5

Mer om: Idefagskolen