Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Film og TV

Det finnes mange forskjel­lige film og tv studier. Mange av teknikkene du lærer vil være over­før­bare innen film og tvbran­sjen. Pass på at du vel­ger den ret­nin­gen du vil jobbe med. Broad­cast­ing er noe mer teknisk enn film pro­duc­tion for eksem­pel. En BSc (bach­e­lor of Sci­ence) er mer teknisk enn en BA (Bach­e­lor of Arts).

TV

Det er en rekke uni­ver­sitet og høgskoler i utlandet som tilbyr utdan­ning innen tv. Du vil kunne finne både BA (BA (hons) Broad­cast­ing) og BSc (BSc (hons) Broad­cast­ing) utdan­ninger her. En BSc er mer en type ingeniørut­dan­nelse hvor du lærer mye om kam­era og sys­te­mer, mens BA kurs har mer prak­tisk bruk av disse.

Se stu­den­tar­bei­der ved Broad­cast­inglin­jen ved Ravensbourne

Det finnes også andre lin­jer som passer til å jobbe i TV.

Se porte­føl­jen til Tom Long som stud­erer ved første året Broad­cast­ing ved Ravensbourne

Film

Kursene gir prak­tisk erfar­ing i de mange aspek­tene av film, både live action drama pro­duk­sjoner og doku­mentarer. Målet er å utvikle men­nesker til vik­tige, kreative og pro­duk­sjon­roller i ordinær film­pro­duk­sjon. Man vil få en kon­tek­stuell forståelse av hele pros­essen med film­pro­duk­sjon og forholdet mel­lom alle delt­a­gende roller og scener, inklud­ert utform­ing, redi­ger­ing, lyd, foto, pro­duk­sjon og regi. Man vil pro­dusere en rekke forskjel­lige små­filmer og klipp.

Kurset for­bereder deg til en kar­riere innen fil­min­dus­trien. Sam­men med de fer­dighetene du lærer, vil du utvikle kri­tiske fer­digheter, både faglig og teknisk, inklud­ert hvor­dan et team fun­gerer, pros­jek­tledelse, organ­is­er­ing, ledelse, arbei­dsmiljø under stramt tid­spress og press, forhan­dlinger, kom­mu­nikasjon (skriftlig og muntlig), prob­lem­løs­ning og kreativitet.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i Film og TV, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i Film og TV. Du kan også spe­sialis­ere deg på Bach­e­lor i TV (Bach­e­lor in Broad­cast­ing) eller Bach­e­lor i Film­pro­duk­sjon (BA Film Pro­duc­tion /​BA Dig­i­tal Film /​BA Film).

Final call
<iframe src=“http://player.vimeo.com/video/16891767?byline=0″ width=“400” height=“225” frameborder=“0”></iframe> Dette er den første fil­men norske Sin­dre L. Rildå lagde på hans første semes­ter ved BA (Hons) Film Pro­duc­tion ved AUCB.

Edit­ing and Post Production

Dette er jo en skill som blir brukt innen både film og tv-​produksjon. Enkelte pro­gram har dette innebygd i kursene, men du finner også spe­sialis­erte kurs innen dette.

<iframe title=“YouTube video player” width=“560” height=“349” src=“http://www.youtube.com/embed/9Xf44WAM1wU” frameborder=“0” allowfullscreen></iframe>
Sjekk arbei­det til en andre årsstu­dent ved Edit­ing and Post Pro­duc­tion på Ravesnbourne.

Pro­gram­mer brukt av film­bran­sjen
Final Cut Pro
Final Cut Pro er et pro­fesjonelt vide­o­redi­ger­ing­spro­gram utviklet av Apple Inc. som har blitt pop­ulært blant både selvs­tendige film­skapere såvel som hos mange av Hol­ly­woods regis­sører. Pro­gram­met har mulighet til å behan­dle mange ulike dig­i­tale for­mat, som f.eks. SD, HDV, HD, Pana­sonic P2, Sony XDCAM, 2K, 4K og IMAX-​filmformat. Pro­gram­met er foreløpig kun tilgjen­gelig for Mac OS X ver­sjon 10.4.9 og senere.

Andre studieretninger som kan passé til å jobbe innen film og tv er: ani­masjon og Motion Graph­ics.

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Arkitektur, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Arkitektur, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB: The Poker Game (2nd Project)

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB film1

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

Play

STANDING part 1. Simon Halsall

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB film2

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB film3

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

Play

Ravensbourne College. Film fra Ravensbournes broadcastingfakultet. Merk deg at dette er den gamle skolen.

Mer om: Ravensbourne

AUCB film4

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

Play

ROA LIVE 08 - The Making of the Link Show. Rave Live (Rave on air) er en årlig event ved Ravensbourne som sendes direkte på tv.

Mer om: Ravensbourne

AUCB film5

Film production-studenter i arbeid ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

Play

Rave on Air 2009 Closing Montage. Rave on Air the largest student broadcasting event in the UK, had one of the most successful days in the 39 year history. Every year a closing montage is made to show off the days building up to the event including the event itself. Date for 2010; 19. mai.

Mer om: Ravensbourne

Play

"A quick improvisation film that took one hour to film and two hours to edit. not perfect but we only had the weekend to get it done."

Mer om: Arts University College at Bournemouth

ECA foto3

Studentarbeider foto ved ECA

Mer om:

Play

Where does your washing really go?
A short promo by Alex Harrison, Andy Laas & Mark Thomas with music by Devendra Banhart.

Mer om: Bucks New University

Play

Andy Marsh's haunting 'In Memory' unfolds a Lynchian story of a woman whose traumatic experience has caused her to lose her memory. As a creepy hypnotist delves into her brain and past, we are treated to a number of excellent dream sequences and clever cinematography as the truth unravels. Whilst the story was well done it was the superb mixing of both Super-8 and Digital cameras and the various filter techniques that gave this short a really memorable and distinct look and feel. The editing and direction were excellent and the imaginative use of different film techniques justifiably earned Andy the Technical Achievement award. The film was also picked from our best of DVD to be shown in the experimental category at the Workhouse 2007 festival.

Mer om: Bucks New University

Play

Is vanity a sin? This chilling thriller from the Red Button Film Making Society follows 'Jedren Black's trailer to the story. (Copyright Bucks New University and Red Button Film Making Society 2010).

Mer om: Bucks New University

Play

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Mer om: Coventry University, Animasjon, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Motion Graphics, Produkt/Industridesign

Play

If it says dont touch, DONT TOUCH! 2nd year project for animation course.

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Make Up, Break Up - short student film

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Year 3 university Canterbury Christ Church FRTV

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Taking Flight - short student film. Made as part of a 3 year degree at Canterbury Christ Church University. It had a budget of about £900, was shot in a week in and around Kent and West Sussex.

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

2X (Part 1) - Short Student Film

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Waste - The Student Film - Canterbury Christchurch University Film, Radio and TV Course

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Waste - The Student Film - Canterbury Christchurch University Film, Radio and TV Course

Mer om: Canterbury Christ Church University

Play

Fools for Love - Student Short Film 16mm FRTV

Mer om: Canterbury Christ Church University