Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Arkitektur

Som arkitekt må du ha god forståelse for hvor­dan våre fysiske omgivelser påvirker oss, og et ønske om å ta del i for­m­givnin­gen av våre fysiske omgivelser. En arkitekt job­ber med utform­ing av fysiske omgivelser. Primært vil dette gjelde bygninger, men det kan også inklud­ere parkan­legg og lig­nende, med hov­ed­vekt på kvalitet, form, iden­titet, prak­tisk bruk­barhet og estetisk verdi. I sitt arbeide job­ber arkitek­ter med pros­jek­ter­ing av bygninger, byggeteknikk, estetisk kom­mu­nikasjon og sam­funns­plan­leg­ging. Det er vik­tig å kunne kom­binere alle disse aspek­tene i arbei­det med utvikling og byg­ging av noe nytt.

Van­lige arbei­d­sopp­gaver for arkitekten:

  • plan­leg­ging, utvikling og design av nye bygninger (både pri­vath­jem, næringslivs­bygg og offentlige bygninger)
  • restau­rering og omform­ing av eksis­terende bygninger
  • plan­leg­ging av bebyggelse, både i omforming/​utbygging av byområder og boligstrøk

Som arkitekt skal du inklud­ere design, kul­turell tilhørighet og funksjon­alitet i alle bygninger du arbei­der med. Dette innebærer at du tar hen­syn til både omgivelsene og bygnin­gens plan­lagte funksjon i designprosessen.

Som arkitekt kan du jobbe både i pri­vat og offentlig sek­tor, i arkitek­t­firma eller som kon­sulent for bygge­bran­sjen. I til­legg kan du arbeide med bevar­ing av eksis­terende bygn­ings­masse. Arkitek­ter job­ber ofte sam­men med inter­iørarkitek­ter.

Ønsker du å stud­ere arkitek­tur i Storbri­tan­nia bør du for­sikre deg om at utdan­nin­gen har RIBA god­kjen­ning (the Royal Insti­tute of British Architecs). Typisk studiefor­løp er en Bach­e­lor in Archi­tec­ture (RIBA Part 1), arbei­d­sprak­sis, RIBA Part 2, arbei­d­sprak­sis, RIBA Part 3.

Videoer
Se resten av “Could you be an archi­tect” her

Archi­CAD
Archi­CAD 12 Tutorials

Auto­CAD
Auto­CAD LT 2010 Tuto­r­ial — Get­ting Started & Align Command

Play

Ravensbourne Showreel. Et lite utvalg av hva studentene har laget.

Mer om: Ravensbourne, Animasjon, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

Play

AUCB Showreel. Studentarbeider fra alle linjene

Mer om: Arts University College at Bournemouth, Animasjon, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Interaksjonsdesign, Interiørdesign/-Arkitektur, Kunst, Lyddesign, Motion Graphics, Produkt/Industridesign, Spilldesign, Tekstildesign, Webdesign

AUCB Arkitektur1

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB arkitektur2

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB arkitektur3

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

AUCB arkitektur4

Studentarbeider fra arkitektur ved AUCB

Mer om: Arts University College at Bournemouth

ECA arkitektur1

Studentarbeider arkitektur ved ECA

Mer om:

ECA arkitektur2

Studentarbeider arkitektur ved ECA

Mer om:

ECA arkitektur3

Studentarbeider arkitektur ved ECA

Mer om:

ECA arkitektur4

Studentarbeider arkitektur ved ECA

Mer om:

London Met arkitektur2

LMU arkitektur1

Mer om: London Metropolitan University

London Met arkitektur3

summer exibitions 2009

Mer om: London Metropolitan University

London Met arkitektur4

summer exibitions 2009

Mer om: London Metropolitan University

London Met arkitektur5

summer exibitions 2009

Mer om: London Metropolitan University

Play

First year, second year, 3rd year and? dipolma

Mer om: London Metropolitan University

London Met arkitektur1

Summer exibition 2009

Mer om: London Metropolitan University