Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Coventry University

Coven­try Uni­ver­sity har en lang tradis­jon som leverandør av utdan­ning. Det kan spore sine røt­ter så langt tilbake som Coven­try Col­lege of Design i 1843. Det var i 1970 at Coven­try Col­lege of Art slått sam­men med Lan­ches­ter Col­lege of Tech­nol­ogy og Rugby Col­lege of Engi­neer­ing Tech­nol­ogy. I 1992 endret uni­ver­sitetet til Coven­try University.

Uni­ver­sitetet lig­ger i dag en spe­sial­bygd 33-​acre (130 000 m2) cam­pus i Coven­try sen­trum. Nylige endringer har inklud­ert opp­grader­ing av bolig for stu­den­ter innen syke­pleie, jord­mor og Para­medic Sci­ence stu­den­ter i den nyop­pussede Richard Cross­man Build­ing, og åpnin­gen av en tren­ingsan­legg.
Coven­try Uni­ver­sity er mest kjent for sitt Indus­trial Prod­uct Design, hvor bilde­sign er en av deres spe­sialiteter. I 2002 åpnet CU et lab­o­ra­to­rie for Advanced Digi­tis­ing and Mod­el­ling, som er formelt kjent som Bugatti Build­ing. Det gir full stør­relse bilde­sign og styling fasiliteter og er det eneste uni­ver­sitet i ver­den med et slikt tilbud. En av de nyeste tilskud­dene til cam­puset er et luft­fart­slab­o­ra­to­rium, som har en Har­rier Jump Jet og Scout helikopter.

Uni­ver­sitetets bib­liotek kostet 20 mil­lioner pund å bygge og har vun­net priser for sin svært nyskapende inter­iørde­sign og lys­set­ting. En annen utvikling for både uni­ver­sitetet og for byen har vært etab­lerin­gen av de 20-​acre (81 000 m2) Coven­try Uni­ver­sity Tech­nol­ogy Park. Det er hjem til Tech­no­Cen­tre, et unikt kom­pleks som tilbyr et fokus for opplæring, kon­fer­anser og entre­prenørskap; Enter­prise Cen­tre som har dedik­ert rom for nye små-​og mel­lom­store bedrifter.

Play

Welcome to Coventry - England, City Guide

Play

Coventry University introduction

Play

Being a student in Coventry CityBeing a student in Coventry City

Play

Accommodation at Coventry University

Play

A short film about Coventry University School of Art and Design. Includes graphic design, media, transport design, journalism, fashion, music and drama.

Play

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Mer om: Animasjon, Film og TV, Fotografi, Grafisk design, Illustrasjon, Motion Graphics, Produkt/Industridesign

Play

Here are some highlights from this years Industrial Design degree show.

Mer om: Produkt/Industridesign

Play

Here is a look around the Industrial Design Degree Show.

There were hundreds of people there from a number of industries and organisations to look at new concepts for cars, boats, products, toys, helicopters, health design and much more.

Mer om: Produkt/Industridesign

Play

A tour of the fine art studios at Coventry School of Art and Design

Mer om: Kunst

Play

Hallucination is a short animation by Lelen Huang who studied the MA in Illustration and Animation at Coventry University.

Mer om: Animasjon, Illustrasjon

Play

An animation that I created for a student design competition. A special thank you to Pat Lakeland who provided the voice.

Mer om: Animasjon, Illustrasjon

Play

Coventry University's fashion courses are now more popular than ever, with students working and designing for the big labels and even winning awards.

This clip featured on BBC midlands today.

Mer om: Tekstildesign

Play

Highlights from this years Fashion Show which is part of the Degree Show in Coventry School of Art and Design.

Mer om: Tekstildesign

Play

Fashion students show off their work on the catwalk.

Mer om: Tekstildesign