Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Canterbury Christ Church University

Can­ter­bury er en vakker his­torisk by, og var hov­ed­sete for den engelske kirke — derav navnet “Christ Church”. Uni­ver­sitetet er ikke et religiøst uni­ver­sitet — noe som mange tror.

CCCU er et uni­ver­sitet med lange tradis­joner og var f.eks et av de første som beg­y­nte å under­vise film og media. Skolens medi­aavdel­ing er 25 år.

Can­ter­bury som by kan sam­men­lignes med Trond­heim; byen er opp­bygd rundt en kat­e­dral og er en av de beste stu­dent­byene i Eng­land. I like­het med resten av Eng­land har byen mange små vannhull og pga av byens store stu­dent­pop­u­lasjon er byen full av liv.

Lon­don er kun 100 km unna, eller ca 1 og ½ time med tog til Vic­to­ria Sta­tion. Byen lig­ger kun 20 min­ut­ter unna Ash­ford Inter­na­tional der hur­tig­tog tar det til Paris og andre europeiske des­ti­nasjoner på kort tid. Den nærmeste fly­plassen, Manston inter­na­tional air­port, er 30 min­ut­ter unna ellers lig­ger jo fly­plassene rundt Lon­don lett tilgjengelige.

Ønsker du du å stud­ere estetiske fag, lit­ter­atur eller film, tv og radio kan CCCU være stedet for deg. Uni­ver­sitetet lig­ger i his­toriske omgivelser, f.eks så Charles Dick­ens bodde på cam­pu­som­rådet og skrev Nicholas Nicholby der, Can­ter­bury Tales ble unn­fanget her og vikin­gene satte sitt spor ved å kid­nappe biskopen av Canterbury.

Uni­ver­sis­tetet skåret 22 av 24 poeng da QAA (Qual­ity Assur­ance Agency for Higher Edu­ca­tion) grans­ket en del av pro­grammene deres.

Film, Radio and Tele­vi­sion:
Kurset er et av de bedre pro­grammene innen­for fagfel­tet i Eng­land. Pro­gram­met er lagt som et prak­tisk kurs med litt teori (60÷40). I løpet av det første året vil du bl.a. lage en 16 mm film, spille inn et Live tv-​show og lage et knippe radioreklamer. Stu­den­tene vil bli kastet inn i bruk av kam­era, regi og manusskriv­ing i løpet av den første skole uka.

Fra det andre året vel­ger du ret­ning og har mulighet til å spe­sialis­ere deg innen­for fel­tet du liker best.

Uni­ver­sitetet har nære bånd til indus­trien og stu­den­tene er godt likt av de store aktørene i Eng­land som f.eks SKY Tele­vi­sion og BBC. BBC har f.eks satt opp 3 radios­tu­dioer for uni­ver­sitetet og SKY sponser hvert år en av stu­den­tene med £2000 til å lage en film. Denne stu­den­ten får ofte jobb etter endt studie.

Stu­dentenes pro­duk­sjoner er godt annsett og har tatt hjem en del priser fra forskjel­lige film­fes­ti­valer. Skolen støt­ter stu­dentenes arbeid både finan­sielt og pro­fesjonelt. Bl.a har Oscar vin­nende skue­spillere spilt gratis i enkelt pro­duk­sjoner. Nå og da kom­mer Scors­eses ‘edi­tor’ Thelma Schoon­maker til skolen og under­viser enkelt klasser.

Fine art:
Stu­di­ene er prak­tiske. I beg­yn­nelsen blir det vek­t­lagt klas­sisk teknikker, men går raskt over til fri utfold­else og utvikling av dine egne tanker og kreative utfold­elser. Under­vis­nings­bygnin­gen er satt opp av en av Eng­lands mest kjente malere og lager en lys og spe­siell atmos­fære. Avdelin­gen for kunst er et av de mest annerk­jente departe­mentene i Eng­land og tilbyr mal­ing, skulp­tur, keramikk og grafikk.

Play

Canterbury Christ Church University student, Lee takes you on a tour of the Broadstairs campus.

Play

Student Life at Canterbury Christ Church University

Play

If it says dont touch, DONT TOUCH! 2nd year project for animation course.

Mer om: Film og TV

Play

Year 3 university Canterbury Christ Church FRTV

Mer om: Film og TV

Play

Waste - The Student Film - Canterbury Christchurch University Film, Radio and TV Course

Mer om: Film og TV

Play

Fools for Love - Student Short Film 16mm FRTV

Mer om: Film og TV

Play

Make Up, Break Up - short student film

Mer om: Film og TV

Play

Taking Flight - short student film. Made as part of a 3 year degree at Canterbury Christ Church University. It had a budget of about £900, was shot in a week in and around Kent and West Sussex.

Mer om: Film og TV

Play

2X (Part 1) - Short Student Film

Mer om: Film og TV

Play

Waste - The Student Film - Canterbury Christchurch University Film, Radio and TV Course

Mer om: Film og TV